Hайзууд:

Xолбоосууд:

avatar
avatar

11-р ангийнханд зориулав.

2012-05-13, 10:58

Химийн урвал,харилцан үйлчилж буй бодисуудын өөрчлөлт

1. Химийн урвалын хурд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урвалын явагдах механизмыг судалдаг химийн салбарыг  ................. гэнэ.
              
а. химийн термодинамик
               б. термохими
              
в. химийн кинетик
              
г. Катализ                                                                                          /1 оноо/

2. Аль нь бодисын холимог биш вэ?

А. Хүнсний сод  б. бууц   в. Гууль   г. Цемент                         /1 оноо/

3. Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ?
               а. мо...

avatar

9-р ангийнханд зориулав.

2012-05-13, 10:55

Химийн хичээлийн даалгавар/11 жилийн 9-р анги/ А хэсэг

      1.24 кг масстай зэс (II)-ийн карбонатаас 308 г нүүрсхүчлийн хий гарган авсан бол:

1.Урвалын тэгшитгэл бичнэ үү ?/2/

2.Урвалын тэгшитгэлд металлын оксидын өмнөх коэффицентийг олно уу ?/1/

          а .4      б.3      в.2       г.1

3.Урвалын нийт  коэффицентийг олно уу ?/1/

          а .4      б.3      в.2       г.1

4. Урвалын төрлийг  тодорхойлно уу ? /1/

          а .Задрах    б.халах      в.нэгдэх      г.солилцох

5.Энэ урвалын гарцыг тодорхойлно уу? /3/

6.Үүссэн хийн тоо хэмжээг олно уу ?/2/

7. Үүссэн хийн эзэлхүүнийг о...

avatar
avatar
avatar

Химийн холбоо 910-р анги

2012-04-30, 23:16

1.Химийн холбооны энерги гэж юу вэ?

       а.Молекул атомд задрах энерги 

        б.Атомын орбиталийн нэвчилцэх зэрэг

       в. Атомын орбиталийн нэвчилцэх хэлбэр

       г. Молекулын ионжих энерги

2.Химийн холбооны уртыг юу тодорхойлдог вэ?

        а.Холбооны өнцөг

        б.Молекул дахь атомын тоо 

       в. Атомын хэмжээ

       г. Атомуудын хоорондын зай

3.Химийн холбооны хэлбэрийг юу тодорхойлдог вэ ?

        а.Атом тус бүр дэх электроны тоо 

        б.Атом тус бүрийн сөрөг цахилгаан чанар

       в.Молекулын бүтэц

       г. Молекулын найрлага

4. Ковалентын холбоо...

avatar

Атомын бүтэц ,үелэх хууль ,үелэх систем 9-р анги

2012-04-30, 23:16

13.Al+3 ба N-3 ионы элетрон байгууламжийг ол

         а. 1s2 ,2s2 ,2p5      б. 1s2 ,2s2 ,2p6,3s2,3p1    в.  1s2 ,2s2 ,2p6

14.Элементүүдийн шинж чанар үлэн өөрчилөгддөгийн шалтгаан юу вэ ?

       а.Атомын цөмийн нэмэх цэнэг өсдөг             в.Бүлгийн дото атомын радиус өсдөг 

       б. Электронт бүтэцийн үелэн давтагдалт    г.үеийн дагуу атомын радиус буурдаг

15. Бага үеийн дагуу элементүүдийн атомын радиус хэрхэн өөрчилөгдөх вэ?

         а.   өснө       б. буурна     в.    өөрчилөгдөхгүй           г.  өсөөд буурна

16.Их үе бага үеэс ямар ялгаатай вэ ?

    а.Шүлтийн металл байдаг  ...

avatar

Атомын бүтэц ,үелэх хууль ,үелэх систем 9-р анги

2012-04-30, 23:16

1.          1. Атомын бүтэцийг ол

          а . Цөм ба нейтрон                                б. Протон ,нейтрон , цөм   

          в. Электрон , протон ,нейтрон            г. Цөм . электрон , протон ,нейтрон

2.Дараах электрон байгууламжийн томъёонуудаас хэд нь байж болохгүй вэ ?

         Үүнд : 1р3     ,3р6    ,3s2   , 2s2     , 2d5     , 5d2    , 4p4   , 3p7

           а. Нэг     б. Гурав      в.  Дөрөв      г.  Хоёр   

3. Ca+2 ионы электрон байгууламж нь ямар инертийн хийн атомын электрон                     байгууламжтай адил вэ ?

         а.  Неон              б.Аргон        ...

avatar
avatar

хими 11 анги

2012-03-24, 10:46
бие даалт
      “ХИМИ 11” сурах бичиг
   
            Хуудас 29.
         
                  Бүтээлч даалгавар 1 – 8
            Хуудас 90 – 91.
         
                  Бензолын хэрэглээ, гарган авах сэдвийг уншиж тэмдэглэл хөтлөөрэй.
            Хуудас 92.
         
                  Бүтээлч даалгавар 1 – 5